Thursday, September 1, 2016

10 RANDOM FACTS ABOUT ME

1. I hardly watch any television. Not because I don't like what's on tv, but I'm mostly at my computer doing things and barely paying attention. That's why I can't seem to follow any series or begin to watch them, same with movies. The only series I watch at the moment is Pretty Little Liars and Misfits online. The first one is going to end in 2017 and I will soon run out of episodes from the second one. Then I'll probably try to find another series to watch online.

1. Ik kijk zo goed als nooit televisie. Niet omdat ik wat er op de tv is niet leuk vind, maar meestal zit ik toch op mijn computer en kan ik niet zo goed opletten. Daarom kan ik geen series volgen of beginnen volgen, of kijk ik geen film. De enige series die ik kijk zijn Pretty Little Liars en Misfits online. Die eerste gaat stoppen in 2017 en van de tweede heb ik nog maar een paar afleveringen over om te zien. Waarschijnlijk ga ik binnenkort wel op zoek naar een andere die ik online kan zien.

2. I'm very tiny (like 1.58 m tiny) and I have a size small, sometimes a size extra small. All the things in the shops look so long an weird on me, sometimes it's frustrating but it's always kind of funny. Like for example when my pants are waaaaay to long, and I'm drowning in a coat someone else would look pretty in. Last year I found the perfect coat in a size extra small, and I managed to rock the roll the pants up trend. I do dream of my own clothing line designed for petite women. I really do. 

2. Ik ben heel erg klein (1.58 m klein) en ik heb een size small, soms zelf een extra small. Al de dingen die ik in de winkel pas zien er zo groot en raar uit als ik ze aan heb, soms is het vrij frustrerend maar het is altijd wel grappig. Bijvoorbeeld wanneer mijn broeken veeeel te lang zijn en wanneer ik bijna verdrink in een jas die goed zou staan bij iedereen anders. Vorig jaar vond ik de perfecte jas voor mij in een extra small en ik rock nu de trend van de opgerolde broekspijpen. Ik droom echt van een eigen kledinglijn voor petite vrouwen. Daar droom ik echt van.

3. I'm almost blind. I can't see a thing without my glasses or contacts, so I'm always wearing one of the two. My problem is that I can't see far very well but my sight near is perfect. I'm also not very trained to see things, I know it sounds weird, but can't see very well with my glasses either! I used to always wear my glasses but last year I decided to change to contacts. I love changing things up!

3. Ik ben bijna blind. Ik zie helemaal niets zonder mijn bril of mijn lenzen, dus draag ik altijd een van beide. Mijn probleem is dat ik niet goed ver kan kijken, maar mijn zicht dichtbij is wel goed. Ik ben ook niet zo getraind om dingen te zien, ik weet dat het raar klinkt, maar ik zie ook niet zo goed met mijn bril op! Vroeger droeg ik altijd mijn bril, maar een jaar geleden besloot ik te veranderen naar lenzen. Ik hou van een beetje verandering!


4. I'm a picky, but not a big eater. I eat the amount of food of a child, probably because I'm so tiny. Sometimes people think I have an eating disorder, but trust me, if I could I would eat so much more. What I do like is everything with pesto and cheese. I'm a big sucker for those two. I love pizza, pasta pesto, gratin and croque monsieur, but also all sorts of salads and healthy meals. I love eating fruit such as mandarins, apples, berries, peaches and fruit salads.

4. Ik ben een kieskeurige maar niet grote eter. Ik eet de hoeveelheid eten dat een kind eet, waarschijnlijk omdat ik zo klein ben. Soms denken mensen dat ik een eetprobleem heb, maar geloof mij, als ik kon zou ik zo veel meer eten. Ik hou van alles dat pesto en kaas bevat, dat zijn mijn twee zwaktes. Ik hou van pizza, pasta pesto, gratin en croque monsieur, maar ook verschillende soorten salades en gezonde gerechten. Ik hou van fruit zoals mandarijnen, appels, bessen, perziken en fruitsalades.


5. I'm a city girl, I love doing things and going out and about. I couldn't live at the countryside, it's too calm and maybe a bit boring for me. I also don't like chill vacations, I can't lay one day at the pool or the beach. There are so much cool things to do! I love citytripping and we always see something else in each city. I love modern and old architecture, streets full of shops and cosy restaurants, just being in the crowd makes me happy. 

5. Ik ben een stadsmeisje. Ik hou van dingen doen en een beetje chillen in de stad. Ik zou niet op het platteland kunnen leven, het is veel te kalm en ook een beetje te saai voor mij. Ik hou ook niet van chille vakanties, Ik kan nog geen dag op het strand of aan het zwembad liggen. Er zijn zoveel leuke dingen om te doen! Ik hou van citytrippen en we zien altijd andere dingen in elke stad. Ik hou van moderne en oudere architectuur, straten vol winkels en gezellige restaurants, gewoon tussen het volk zijn maakt me gelukkig.

6. I'm currently studying applied information technology, also known as kind of computer science. I learn to code to program things like games or real applications, or I learn to make cool websites. I'm one of the only girls in my class, but I don't mind. I choose to do what I like and I still like it. 

6. Ik studeer momenteel toegepaste informatica, ook wel gekend als computerwetenschappen. Ik leer coderen om zo dingen zoals games of echte applicaties te maken, of ik leer coole websites creeƫren . Ik ben een van de weinige meisjes in mijn richting, maar dat maakt me niet uit. Ik heb gekozen voor iets wat ik graag deed en ik doe het nog altijd graag.7. I'm always thinking I have the worst body ever. I'm so very pale, my hair is as thin as it can get, my ends split so quickly, I have dark purple under eye bags, I don't have any lashes or eyebrows but a lot of peach fuzz on my face, my legs are so short, my butt, feet and boobs are way too big for my body. But I'm actually quite thankful for what I do have. I'm healthy, I'm not ashamed for my body and I have people who love me very much!

7. Ik denk altijd dat ik het ergste lijf ooit heb. Ik ben erg bleek, mijn haar is zo dun als het maar kan zijn, mijn punten splijten zo snel, ik heb donker paarse wallen, ik heb geen wimpers of wenkbrauwen maar wel veel dons op mijn gezicht, mijn benen zijn kort, mijn kont, voeten en borsten zijn te groot voor mijn lichaam. Maar ik ben eigenlijk heel dankbaar voor wat ik wel heb. Ik ben gezond, ik schaam me niet voor mijzeld en ik heb veel mensen die van me houden zoals ik ben!

8. I got my blog name Noirify from a random blog name generator. At least the noir part, I managed to pick the ify ending myself. I choose the name because I wear a lot of black and it's also my favourite color ever. Noirify is kind of my word for 'wishing it would be black in stead of another color, because then I would buy it'. I always think 'I'd buy it if it was black' because black is such a classy color and it goes with absolutely everything. 

8. Ik heb mijn blog naam Noirify van een random blog name generator. Alleszins toch het Noir deel, met ify ben ik zelf afgekomen. Ik koos die naam omdat ik veel zwart draag en het is ook mijn favoriete kleur aller tijden. Noirify is eigenlijk een woord voor 'ik wou dat het zwart was in plaats van een andere kleur omdat ik het dan wel zou kopen'. Ik denk vaak 'I'd buy it if it was black' omdat zwart zo een elegante kleur is en omdat het met absoluut alles gaat. 

9. I love sitting on the train or the bus by myself with my music in my ears. It's so very calming, you don't have to do anything and you get where you want to be! I love staring out the windows and listening to my favourite songs. 

9. Ik hou ervan om alleen de bus of de trein te nemen met wat muziek in mijn oren. Ik vind het erg ontspannend, je moet niets doen en je geraakt op je bestemming! Het is leuk om door de ramen naar buiten te kijken en te luisteren naar mijn favoriete liedjes.

10. I've watched thousands of YouTube videos of people doing DIY, putting on make up, doing science talks and lookbooks. I don't think I've ever recreated a look or a DIY, but I love watching them in my spare time. There are lots of YouTubers I'm following and I love how you really get to know their personality, it's so different from regular bloggers!

10. Ik heb al duizenden YouTube video's bekeken van mensen die DIY'en, make up aanbrengen, praten over wetenschap of lookbooks doen. Ik denk niet dat ik ooit al een look of een DIY heb nagemaakt, maar ik hou ervan om ze te bekijken in mijn vrije tijd. Er zijn veel YouTubers die ik volg ik en het is echt leuk om ze zo te leren kennen, het is zo anders dan gewone blogs!

No comments:

Post a Comment